Kohn Schwerin Götz bajai és bácsmegyei főrabbi, élet- és korrajz (1760-1852)
Minerva Könyvképző
Kohn Sámuel
Minerva Könyvképző

„A múlt század utolsó évtizedeiben és immár vége felé járó századunknak első felében Magyarország legkiválóbb rabbinikus tekintélyei között foglalt helyet Kohn Schwerin Götz. Nevét, a nép ajkán egyszerűen »Götz Schwerin rabbi«, korának legünnepeltebb talmudistái első sorában szokták említeni, s nem egy ízben szerepelt országos zsidó ügyekben.
Abban a városban, a hol élete utolsó harminczhét esztendejében mint rabbi működött, a melyről őt a »bajai Götz rabbi“-nak is nevezték, — szintúgy Bács-Bodrogmegye hitközségeiben, melyeknek hatóságilag elismert főrabbija volt, osztatlan szeretettel és hódolatteljes nagyrabecsüléssel tekintettek reá ; egész Magyarországon pedig a legmélyebb tisztelet kifejezéseivel beszéltek a »bajai gáón«-ról: fennkölt szelleméről, erős és tiszta jelleméről, széles tudományáról és arról az önállóságáról, melyet a talmudi tudományok felfogásában és gyakorlati alkalmazásában tanúsított.”